معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Airbus
شماره پرواز
JI2856
کلاس پرواز
Y