کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
IV6958
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5854
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5854
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
VA5854
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
VR5854
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6958
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5854
کلاس پرواز
R

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
IV6958
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
IV6958
کلاس پرواز
Y